Aplikujesz do: Senior Software Engineer (C#, C, .NET Framework)

Agencja Doradztwa Personalnego RECONNECT


Imię / First name: *
Nazwisko / Last name: *
Email: *

Informacje zawodowe / Professional Details

Branża / Business Sector: *
Oczekiwania finansowe / Salary expectations:

Załączniki / Attachments


Załącz CV / Add CV: *
Załącz dodatkowy plik / Additional attachments:

Obowiązek informacyjny / Zgody RODO

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RECONNECT - Piotr Janicki, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana osobnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda, jak również właściwe przepisy prawa. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Pani/ Pana udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są procesy rekrutacji); organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana osobnej zgody, również przez czas trwania przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Czas ten może być skrócony w przypadku wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych reconnect@reconnect.com.pl
Potwierdzam wyrażenie zgody*

Przyszłe rekrutacje / Future open positions


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez RECONNECT - Piotr Janicki z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 65, dla celów prowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych podmiotom, na rzecz których rekrutacje te będą prowadzone/odbiorców świadczonych przez administratora usług, w świadczeniu których będę brała/brał udział. Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.